گزارشات و کارکردها

شماره ریاست / آمریت  شماره ریاست / آمریت  ملاحظات
1 گزارش برج حمل آمریت تکنالوژی      
2 گزارش برج حمل ریاست حج وزیارت      
3 گزارش برح حمل ریاست دفتر      
4 گزارش برج حمل  ریاست مساجد      
5  گزارش برج حمل ریاست حسینیه ها      
6 گزارش برج حمل ریاست تدقیق و مطالعات      
7 گزارش برج حمل ریاست تدریب ائمه      
8 گزارش برج حمل ریاست پالیسی و پلان      
9 گزارش برج ثور آمریت تکنالوژی معلوماتی