گزارشات و کارکردها

شماره ریاست / آمریت  شماره ریاست / آمریت  ملاحظات
1 گزارش برج دلو ریاست منابع بشری       
2