مقرری

شمیره ریاست  اسناد د نظر وړ فایل ملاحظات
1 د فرضی حج د حج د امورو د تنظیم مقرره فایل  

Payam-e-Haq MagazineShow more