طرزالعملونه

شمیره ریاست  اسناد  د پام ور اسناد ملاحظات
1 د مساجدو د ارښاد وانسجام ریاست طرزالعمل تطبیق پروژه های اعمار مساجد دانلود  
2 د حسینیو ریاست  طرزالعمل اجراات ریاست حسینیه ها دانلود  
3 د پالیسی او پلان ریاست مکانیزم نظارت بر پروزه های ساختمانی دانلود