طرزالعمل ها

شماره ریاست  اسناد  اسناد مورد نظر ملاحظات
1 ریاست ارشاد وانسجام مساجد طرزالعمل تطبیق پروژه های اعمار مساجد فایل  
2 ریاست حسینیه ها طرزالعمل اجراات ریاست حسینیه ها فایل  
3 ریاست پالیسی  مکانیزم نظارت بر پروزه های ساختمانی فایل  
4 ریاست امور قرا طرز العمل های کاری ریاست امور قرا فایل  
5 ریاست تدقیق و مطالعات اسلامی طرزالعمل کاری ریاست تدقیق و مطالعات  اسلامی فایل  
6 ریاست مجمع علمی  طرزالعمل کاری ریاست مجمع علمی فایل  
7 ریاست منابع بشری طرزالعمل های تعینات خدمات ملکی فایل  
8 ریاست اداری مالی  طرزالعمل املاک دولتی  فایل  
9 ریاست اداری ومالی  طرزالعمل لیلام اجناس فایل  
10 ریاست احتساب طرزالعمل کاری ریاست احتساب فایل  
11 ریاست اوقاف مرکز طرزالعمل جمع آوری و مصارف عواید  فایل  
12 آمریت نظارت وارزیابی طرزالعمل آمریت نظارت از پلان و پالیسی های وزارت فایل