خطبی

شمیړی د خطبی عنوان شمیری د خطبی عنوان شمیری د خطبی عنوان
49 کبیره ګناهونو بیان او له هغو څخه ځان ساتل        
50 د ساز او رسود حرمت او رضورنه        
51 د کفارو سره د دوستی بدي پایلي        
52 د مور اوپلار د حقوقو رعایت کول        
53 دشایعاتو اوبې بنیاده خربونو خپرولو        
54 د منافقینو عالمې او خصلتونه        
55 د شرعی حاکم حقوق او د هغه مسئولیتونه        
56 مهر، خاص د منکوحې ښځې حق دی        
57 معذورینو او معلولینو ته بشپړه پاملرنه        
58 د جمعی ورځی فضایل او اداب        
59 د جمعی د لمانڅه فضایل او احکام        
60 د ټولنې دکامیابۍ او پرمختګ اسباب        
61 د اسلام پنڅو بناوو بیانول        
62 ساده ژوند او دکورني تولیدات استعمالول        
63 د قرانکریم فضیلت عظمت او درناوی        
64 د نامحرمو ښڅو او سړیو ترمنڅ اختلا‍ط حرمت         
65 د رسول اکرم (ص) د معراج واقعه        
66 دحضرت محمد (ص) لوی شان        
67 د رسول (ص) د صحابه ء کرامو مقام        
68 د امام اعظم (ح) مقام  او منزلت        
69 اول د حمل د نوروز په نوم لمانځل        
70 د روژي فضیلتونه او احکام        

Payam-e-Haq MagazineShow more