د وزارت چارواکو ، مرکزي رییسانو او سالکارانو لپاره د نمرو جدول

شمیره

نوم

دنده

ایمل آدرس

د تیلفون شمیره

1 مولوی عبدالحکیم منیب د ارشاد حج او اوقاف سرپرست Monib51@hotmail.com 0202203547
2 دکتور امین الدین مظفری د مسلکی معین Aminuddin.mozafary@gmail.com 020201338
3 الحاج ملا تاج محمد مجاهد د اداری او مالی رئیس    0202201337
4 محمد اسحق حیدری عرب د مقام د دفتر رئیس  daftar.riasat786@gmail.com 0203546
5 حضرت محمد خلیل  د اداری او مالی ریاست سر پرست   0202203545
6 الحاج محمد اجمل صدیقی سرپرست ریاست منابع بشری ajmalsediqi_2010@yahoo.com 0700234115
7 قاضی فیض محمد مختار د فرضی حج رئیس   0202203874
8 مولوی فضل الکریم سراجی د جوماتونو د چارو او لارښوني ریس   0773457764
9 قاضی ریاض الله صابر د دینی تعلیماتو او د تدریب ایمه ریس   0785657279
10 محمد آصف مصباح د حسینیو ریس   0744487828
11  انجنیر عبدالولی حامد دپالیسی او پلان ریس   0799474318
12 نور الله غفوری د اوقافو ریس   0708002471
13 استاد برکت الله سلیم د قراو ریس   0786278159
14 مفتی سید حجت الله نجیح دعلمی مجمع ریس   0700081630
15 محمد شریف رباطی د اسلامی مطالعاتو او دتدقیق ریس   0798911912
16 خواجه قیام الدین صدیقی د داخلی تفتیش ریس   020204819
17 محمد صهیب عاصمی د احتسابو د ریاست سرپرست   0795303029
18 فضل محمد حسینی  د اطلاعاتو او عامه اړیکو سرپرست   0202214251
19 مولوی احمد گل دلاور د اعتدالو د مرکز ریس   0700173205
20 امام محمد مبشر د عمری د ریاست ریس    0792131424
21 احمد شکیب شمس د تکنالوژی او معلوماتی آمریت سرپرست shekib.shams@mohia.gov.af 0747331000
22 الحاج نور احمد شهباز د تدارکاتو د آمریت سرپرست   0202214155
23 شکریه سلیمان خیل  د جندر آمری   0747991717
24 فضل الرحمن رجبی د نظارت او ارزیابیو آمریت   0700681251
25 محراب الدین دانش د جوماتونو او حسینیو سلاکار   0744485868
26 الحاج غلام الدین کلانتری د اوقافو سلاکار   077412006
27 مولوی محمد حمیم حمیدی د وزارت د مقام سلاکار   0744454411
28 محمد قسیم اخند زاده د وزارت د مقام سلاکار   0700320131
29 استاد نقیب الله اثری د دینی امور سلاکار   0700002412
30 استاد عبدالحمیط د دینی امور او د تعلیماتو سلاکار   0744429075
31 مولوی عبدالعزیز د تخنیکی و مسلکی سلاکار   0702692850
32 مولوی محمد شریف صادقی د فرهنګی امورو سلاکار   0784833808
33 مبشر الله  د قراو سلاکار   0791947096
34  ذبیح الله حقمل تره خیل د اداری او مالی سلاکار   0702858380
35 مولوی محمد مجاهد د تدریب ایمی سلاکار   0799293029