پروژه ترمیمات 8 محراب مسجدشریف در نواحی مختلف شهر کابل بابت سال مالی 1399

bakhshi_admin
8 محراب مسجد

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت ارشاد، حج و اوقاف در نظر دارد، پروژه ترمیمات 8 محراب مسجدشریف در نواحی مختلف شهر کابل بابت سال مالی 1399را به شرکت ساختمانی بهار لمتید دارنده جواز نمبر(D-2012) آدرس شرکت: مقابل تعمیر سابقه مرکز پنجشیر بازارک، پنجشیر به قیمت مجموعی مبلغ  (3,932,021 افغانی ) سه میلیون و نه صدو سی و دو هزار و بیست و یک افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات وزارت ارشاد،حج و اوقاف  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.