زنده‌گی‌نامۀ فضیلت‌مآب محمدقاسم"حلیمی" سرپرست وزارت ارشاد ، حج و اوقاف ج.ا.ا

 

زنده‌گی‌نامۀ فضیلت‌مآب محمدقاسم"حلیمی" سرپرست وزارت ارشاد ، حج و اوقاف ج.ا.ا

اوایل زند‌گی:

محمدقاسم حلیمی در یک خانوادۀ مذهبی و روشن‌فکر درسال 1352هـ.ش در ولسوالی خروار ولایت لوگر در افغانستان به دنیا آمده است. او، اوایل زنده‌گی خود را در لوگر سپری نموده و تعلیمات ابتدائیه را در مکتب و لیسه افغانی در پاکستان، ثانوی را (1994) در الأزهربه پایان رسانده است.

گذشتۀ تحصیلی:

- ماستری، دانشگاه قاهره- مصر- جریان دارد؛

- لیسانس، دانشگاه الأزهر- شرعیات و حقوق؛

تجربه‌های کاری :

- مدیر تدقیق ومطالعات وزارت امور خارجه؛

- رییس نماینده‌گی وزارت امور خارجه در مزار شریف؛

- معاون تشریفات وزارت امورخارجه؛

- رییس عمومی تفتیش قضائی ستره محکمه؛

- رییس عمومی مراقبت و کنترول قضائی ستره محکمه؛

- رییس عمومی مالی و اداری ستره محکمه؛

- استاد ستاژ قضائی؛

- مشاور ارشد مقام محترم وزارت معارف؛

- مشاورسیاسی شوری عالی صلح؛

- مشاور حقوقی مؤسسه بنیاد آسیا؛

- عضو و سخنگوی شوری سرتاسری علمای افغانستان؛

- رییس بنیاد اصلاحِ قباء.

- رییس امور دینی دفتر شوری امنیت ملی ج.ا.ا و عضو اجرائیه شوری عالی ج.ا.ا.

- معین مسلکی وزارت جلیله عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان.

- سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف

تقدیرنامه‌ها :

- تقدیر نامۀ درجه اول و دو تقدیر نامۀ درجه دوم، ریاست تفتیش؛

- تقدیر نامۀ درجه اول و تقدیر نامۀ درجه دوم، ریاست امور مالی و اداری ستره محکمه؛

- مدال عالی دولتی میرمسجدی‌خان در امور مالی و اداری و مبارزه با فساد اداری، مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان؛

- تقدیر نامۀ بین المللی، ایشا فوندیشن؛

زبان‌ها :

پشتو، دری، عربی و انگلیسی.

به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری به تاریخ ۲۵ اسد ۱۳۹۹ بحیث سرپرست و نامزد وزیر جدید وزارت ارشاد، حج و اوقاف تقرر حاصل نموده و توسط قانون پوه استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان طی محفلی به کارمندان این وزارت معرفی گردید