ګزارشونه

شماره عنوان فایل   شماره عنوان  فایل ملاحظات
1 د عادی او بودجوی  پروژی فایل 22 د 1399 کال کی د عرفان راپور فایل  
2 د شپږ میاشتنی د مالی پلان راپور فایل 23 د وزارت د دفتر مقام د څلورم ربع راپور فایل  
3 د غذایي ملی اړزښت د اجندا راپور فایل 24 د اطلاعاتو او آګاهی پوهوي راپور فایل   
4 د 1398 د لاسته ړاونی راپور  فایل  25 د 1399 کال کی د احتساب راپور فایل  
5 د 1398 د دلو میاشت رايور فایل 26 د 1399 کال کی د دینی تعلیماتو ریاست راپور فایل  
6 د بالیسو ریاست د لمری شپږ میاشتنی  د1399 راپور فایل  27 د 1399 کال کی د حسینیو راپور فایل  
7 د مجمع علمی د 1399 کال راپور فایل 28 د 1399 کال کی د داخلی تفتیش ریاست راپور  فایل   
8 د قراو د 1399 لاس ته ړاونی فایل 29 د 1399 کال کی د اداری او مالی ریاست راپور فایل   
9 د تدقیق او مطالعاتو ریاست د 1399 کال راپور فایل 30 د 1399 کال د عمری ریاست راپور  فایل  
10 د نظارت او ارزیابی آمریت د 1399 د لمړی شپږ میاشتی راپور فایل 31 د 1399 کال کی د جوماتونو او انسجام ریاست راپور فایل   
11 د حج ریاست د 1399 کال راپور فایل  32 د 1399 کال کی د وزارت د کارونو راپور  فایل   
12 د اوقافو د 1399 کال رابور  فایل  33 د 1399 کال کی د تدریب ایمی د جدی میاشتی راپور فایل   
13 د دفتر ریاست د لمړی شپږ میاشتنی راپور فایل    د دفتر مقام د 1400 د لمری ربع راپور فایل   
14 د مساجدو د 1399 کال د لمړی شپږ میاشتنی راپور فایل    د قراو ریاست د 1400 لمری ربع راپور  فایل   
15  د تدریب ایمی د 1399 کال د لمړی شپږ میاشتنی فایل    د حج ریاست د 1400 لمری ربع راپور  فایل   
16 د پالیسیو د 1399 کال د لمړی شپږ میاشتنی راپور فایل         
17 د حسینیو د 1399 کال د لمړی شپږ میاشتنی راپور فایل         
18 د 1399 کال کی د جوماتونو جوړول راپور فایل         
19 و وزارت د 1398 کال کی لاس ته ړاونه  فایل         
20 د 1399 کال کی د اداری او مالی ریاست راپور فایل         
21 د 1399 کال د داخلی تفتیش د لمړنی شپږ میاشتی راپور فایل