معینیت مسلکی

استقامت کاری معینیت مسلکی وزارت ارشاد حج و اوقاف

هدف - اداره،رهبـــــری، کنترول،مراقبت از ریاست ارشاد وانسجام مسـاجد ، ریاست حج وزیــــارت ، ریاســــت تدریـــب ایمه ، ریاســــت  تدقیــــق ومطــالعات ، ریاست مجمع علمی  ، ریاست احتساب ،ریاست حسینیه ها ،ریاست مرکزاعتدال وریاست امورقرا.

مسئولیت های وظیفوی :

 1. نظارت ،کنترل   از مساجد وخانقاها وامور ارشادی مطابق به پالیسی های وزارت ارشاد حج واوقاف درامور دینی ومذهبی.
 2. منظوری  امامان- خطبا،واعظین  وسایر کارکنان مساجدو حسینیه ها در مطابقت به مقررات ولوایح نافذه مربوط وزارت ارشاد حج واوقاف.
 3. کنترول ومراقبت از اعمار وتقویه مساجد  واماکن متبرکه در سراسر کشور.
 4. سازمان دهی مجالس، کنفرانس های دینی ، میز های گرد درموارد مختلف دینی وروزهای دینی ،مذهبی جهت  آگاهی دهی عامه  درموارد ذکر شده و انعکاس فعالیت های وزارت ارشاد،حج واوقاف در رسانه های همه گانی.
 5. نظارت از تنظیم خطابه ها برای نماز های جمعه ,عیدین درمساجد  به شکل منظم وواحد از طرف علما ، خطبأ  که درضدیت برسیاست های جاری دولت ومنافع ملی وعلیای کشور نباشد ودریک جهت مشخص به نفع افراد واحزاب وگروه ها صورت نگیرد .
 6. ایجاد همآهنگی میان کلیه مساجد  در مرکز وولایات ،کنترول ووارسی همه وقته از مساجد ، خانقاه ها , درمسال ها ی اهل هنود وسکه.
 7. نظارت وکنترول از تنظیم امور مربوط به حج،عمره،کربلا وسایر زیارت ها برای تمام هموطنان  مسلمان  طبق پلان ودر مطابقت به مقرره عملیاتی حج.
 8. اشتراک در مجالس، کنفرانس های دینی ، میز های گرد درمورد اجرای پنج بنای دین مقدس اسلام ازجمله (حج) در رسانه های همه گانی به منظور اشنایی به امور مناسک حج.
 9. تأمین ارتباطات دوامدار و مؤثر با  تمام بخش  های خارجی که درامور حج وسایر زیارت ها شامل اند(سفارت های عربستان سعودی،ایران،سوریه وهندوستان)
 10. تامین ارتباط با بخش های مربوط ادای حج درکشور (وزارت داخله،خارجه،صحت عامه،مالیه،تراسپورت وهوانوردی ملکی ،بانک هاوبخش های شر کت های خصوصی سیاحتی .
 11. کنترول ونظارت ازمسایل  مربوط به تالیف وترجمة  کتب, وآثار  قابل چاپ..
 12. حمایه وتشویق برنامه ها ونهاد های دینی آزاد وغیر دولتی در جهت عرضه خدمات لازم
 13. مبارزه وتبلیغ برضد مواد مخدر , فساد اداری, اجتماعی , رسوم خرافاتی , عنعنات ناپسندیده که خلاف شرع باشد.
 14. رسانیدن حقایق به مردم,تهیه موعظه ها ودعوت علمای دینی د راین امر مقدس دینی وملی.
 1.   اخذ تصامیم جهت اعزام و اشتراک قاریان شایسته ومستعد درمسابقات جهانی ومنطقوی 
 2. ساختارتشکیلاتی معینیت مسلکی