پروژه دیزاین و چاپ ("9" قلم) کتاب های مختلف النوع

bakhshi_admin

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت ارشاد، حج و اوقاف در نظر دارد، پروژه دیزاین و چاپ ("9" قلم) کتاب های مختلف النوع بابت سال مالی 1398را به شرکت سریع گرافیک دارنده جواز نمبر (D-23370) آدرس شرکت: سرک4، محل10، قریه قلعه فتح الله مرکز کابل، کابل به قیمت مجموعی مبلغ (2،744،550) دومیلیون و هفت صدو چهل و چهار هزار و پنجصد و پنجاه افغانی ا اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات وزارت ارشاد،حج و اوقاف  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.