معینان

شماره عنوان کارکرد /بیوگرافی ملاحظات
1 معینیت اداری ومالی     
2 معینیت مسلکی  زندگی نامه  
3 معینیت پالیسی و پلان