د کورنی او بهرنیو د پوهاوی تړونونه

شمیری عنوان د نظر وړ فایل ملاحظات
1 د وزارت او د آسان خدمت ترمنڅ تړون فایل  
2 د وزارت او د چاپریال ساتنی اداری ترمنڅ تړون فایل  
3 د وزارت او د عزیزی بانک ترمنڅ تړون فایل   
4 د وزارت او د مشعل پوهنتون ترمنڅ تړون فایل   

Payam-e-Haq MagazineShow more