د وزارت مقام ، ریسانو او د تیلفون شمیری جدول

شمیره

نوم

دنده

تیلفون نمبر

1 شیخ الحدیث مولوی نور محمد ثاقب د ارشاد حج او واوقافو وزیر 0202203547
2 مولوی عارف الله عارف د اداری او مالی مرستیال 0202201337
3 مولوی عزیز الرحمن منصور د عرفان او مقدسو اماکنو مرستیال 0

Payam-e-Haq MagazineShow more