کارشناس روابط خارجه و تدویر سمینار ها ریاست مرکز اعتدال بست 4

bakhshi_admin
Thu, Jan 02 2020 12:46 PM
21

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

به منظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه رقابت آزاد به سیستم رتب جدید و معاش به تعداد (1) بست کارشناس روابط خارجه و تدویر سمینار ها ریاست مرکز اعتدال بست 4

Documents

کارشناس