اطلاعیه وزارت ارشاد، حج واوقاف

bakhshi_admin
اطلاعیه

طوریکه بهتر میدانید ، حضور کارمندان یک اداره حین رسمیات بالای وظیفه محوله اش یک امر حتمی ولازمی بوده که غیابت ایشان باعث مشکلات و سکتگی در امور میگردد.

روی این ملحوظ اشتراک تمام کارمندان و کارکنان به شمول پرسونل مساجد(ملا امامان ، موذنین و خادمین ) در اوقات رسمی در تظاهرات ، محافل ، همایش ها ، نشست ها کنفرانس ها و غیره مجالس که بر خلاف نظام و دولت جمهوری اسلامی افغانستان صورت میگیرد، غیر قانونی بوده افراد متذکره از اشتراک در موارد فوق جداً خوداری نمایند.