قرار داد های تدارکاتی سال مالی 1399

شماره پروژ های قرار داد شده اسناد مورد نیاز  ملاحظات
1 البسه مورد ضرورت حجاج  فورم قرار دادشده  
2 پرزه و روغنیات مورد ضرورت وسایط وزارت //  
3 قرار داد تعمیر کرایی انستیتوت تدریب ایمه   //  
4 قرار داد تعمیر دفاتر  ریاست اداری ومالی //  
5 قرار داد تعمیر کرایی دفاتر آمریت تدارکات //  
6 قرار داد اعمار تعمیر مدرسه تدریب ائمه //  
7 قرار داد اعمار کار باقی مانده مسجد حضرت یونس(ع) //  
8 قرار داد تعمیر ریاست ارشاد و انسجام مساجد //  
9 قرار داد اقامتگاه وزیر صاحب  //  
10 قرار داد اعمار صالون ورودی مجتمع حجاج //  
11 قرار داد انترنت تعمیر ریاست مساجد //  
12 قرار داد قرطاسیه مورد ضرورت ریاست حج //  
13 قرار داد قرطاسیه جات وزارت //  
14 قرار داد ایجاد کتابخانه های دیجیتالی و ویدوکنفرانس ها //  
15 قرار داد تهیه و تدارک لوازم تکنالوژی //  
16 قرار داد مبل و فرنیچر مورد ضرورت وزارت //  
17 معلومات مفصل تدارکاتی  //