فتاوی

شمیری د فتوا عنوان د نیاز ورفایل ملاحظات
1 د ماما لوړ خواستګاری فایل  
2 وکالت فایل  
 3 د کړونا ویروس فتوا فایل  
4 د پاپ جي د آنلاین لوبو بندیز باندې فتوا. فایل  
5 په هیواد کې د سولې په اړه د مصر د لوی مفتي فتوا. فایل  
6 د بچه بازی د حرمت او دهغی دمجازاتو په هکله فتوا فایل  
7 موټر ته زیان رسول فایل  
8 د حضرت سعد بن معاذ جامع جومات د اهالیو استفتاء فایل  
9 د کاکږانو د څمکی په اړه فتوا فایل  
11 دموقت حیض بندولو لپاره فتوا فایل   
12 د روژې د مبارکې میاشتې د احکامو په هکله استفتاء فایل   
13 د روژی سره اړوند مسایل  فایل  
14 د دالری قرض په هکله فتوا فایل  
15 په رمضان کی د پیچکاری استعمالول فایل  
16 د لورګانی د سر په سر ادل بدل کولو حکم فایل  
17 د شغار نکاح فتوا فایل  
18 د جنکی مهر بی څایه مصروفول  فایل  
19 د حافظانو روپی اخیستل فایل