پروژه تهیه و تدارک رنگ های پرنتر و ماشین فتوکاپی برای دفاتر بابت سال مالی 1400

bakhshi_admin
رنگها

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت ارشاد، حج و اوقاف در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک رنگ های پرنتر و ماشین فتوکاپی برای دفاتر بابت سال مالی 1400 را به شرکت خدمات لوژستیکی پیمان صادق دارنده جواز نمبر (53336) آدرس شرکت: سر کوتل خیر خانه، مرکز کابل، کابل  به قیمت مجموعی مبلغ ( 1261100/ یک میلیون و دو صد و شصت و یک هزار و یک صد افغانی) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تهیه و تدارکات وزارت ارشاد، حج و اوقاف  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.