تقبیح تجاوز مفتضحانه شوروی سابق بالای کشورما

الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین ولاعدوان إلاعلی الظالمین والصلاة والسلام علی من بلغ الرســـالة وأدی الأمانة ونصـح الأمة وجاهـد فی سبـیله حـق جـهاده وعـلی آلـه وأصحابه أجمعین.

اما بعد:قال الله تعالی:وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءوَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَـذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا(75)  النسـاء.

ترجمه:چه چیزباعث مانع جهادشما درراه خدا،رهانیدن ضعفاء(زنان،مردان واطفال)گردیده که همیشه میگویند پروردگارا!بـیرون کن مارا ازاین قریه(مکة)که اهل آن ظالم است وازنزدخودبرای مایان نصـرت دهـنده ویاری کـننده ای بفرست.

هجوم لشکرخون آشام شوروی وقت بخاطررسانیدن خویش به آبهای گرم هند،وهدف شوم دیگری که داشت،برافغانستان یورش آورد،براین عقیده بودند،که افغانستان رادرنیم ویایک روزتحت سیطره خویش خواهند آورد.اما:آنها تاریخ ملت قهرمان این سرزمین رانخوانده بود که ملت افغانستان درهیچ دوره تاریخ درمقابل متجاوزین استعمارواستبداد گر،سرخم نکردندونخواهندکرد.

ششم جدی درتاریخ معاصرافغانستان یک روزسیاه وفراموش ناشدنی است،که ملت مسلمان وغیور افغانستان این روز را همیشه در خاطره های خویش به طورماندگار از یک نسل به نسل دیگری سینه به سینه انتقال میدهند.ششم جدی درظاهرآغازبدبختی ومصیبت ودربدری واز بین رفتن بنیه های اقتصادی،سیاسی واجتماعی درکشوربود،اما در حقیقت آغازسر افرازی،سر بلندی وافتخاربرای مردم افغانستان،شروع سر نگونی،رسوایی ونابودی برای اتحاد جما هیر شوروی وقت شکست مکتب کمونیزم در جهان بودکه باعث ازادی کشور های اسیر دربند کمونیزم که آفتاب در ساحه قدرتش غروب نمی کرد وحتی کشور های بزرگ جهان از ترس هجومش خواب ازچشمانشان پریده بود،دیوار برلین که دو کشور المان را سالهای درازی ازهم جدا ساخته بودازهم فروریخت وکشور های زیادی آسیای میانه واروپای شرقی که درتحت سیطره وحاکمیت نظام کمونیستی  به سرمی بردند،با الهام ازقیام ملت مجاهد افغانستان در برابر ارتش شوروی روحیه ودرس آزادی وآزاد زیستن را فراگرفتند که اکثریت ایشان ازادی خویش را کسب کردن،وازلذت آزادی چشیدند،زیرا انسانها وحکو مت های که در اسارت، ولو به هرشکلی باشند،از وابستگی های سیاسی واقتصادی کرامت ایشانرا لطمه دارمی سازند.

وهمین مفهوم آزادی است،که مشروعیت جهاد ودفاع رابرای مسلمانان به عنوان یک وجیبه دینی وملی لازم می گرداند،طوریکه:درآیه ازقرآن کریم خداوند(ج)میفرماید:وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَامِن هَـذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا(75)النساء.

البته جهادوایثار گری که در افغانستان بر مبنای برداشت سالم از دین وفرهنگ اسلامی سرچشمه گرفته بود،که جهاد وفداکاری در راه خداوند(ج)را مردم غیور وباشهامت افغانستان وجیبه دینی  وملی خویش دانسته در برابر قدرت های استعمار گرشوروی وقت وبریطانیای کبیر یک وجیبه دینی خویش دانسته وهیچگاهی ارام نه نشستند،آزادی در تعلیمات  وفرهنگ دینی در حالـیکه یک حق است،اما دفاع از آزادی  وجیبه  است. وبر مسلمان فرض است که در برابرهر نوع  تجاوز گری از آزادی خود دفاع نمایند.

 

 

 

2

چون آزادی در فرهنگ دینی واسلامی یک موهبت الهی است،که از طرف هیچ کسی ویا حکومتی به طور هدیه به اوبخشیده نشده،بلکه هدیه الهی وحق طبیعی است،که هر انسان این حق را دارد،اصلاً هدف اساسی وعمده  رسالت آسمانی درشکستن قدرت های سرکوبگر،استعمار گر ودشمنان انسان وانسانیت است.

الله تعالی درموردرسالت نبی علیه السلام چنین ارشاد میفرماید:وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ..(157)الاعراف.

هریکی ازانبیاء رسالت شان در پهلوی دعوت به سوی توحید ویکتاپرستی،اقامه عدل در زمین،رهانیدن انسان از زنجیر های غلامی واسارت است،که از بندگی غیرخدا،بندگی هوا وهوس،بندگی انسانهای ستمگر،بندگی وعبادت خرافات وموهومات وبیهودگی های رهانیده وبه سوی عبادت خداوند یکتابرسانند. اگرماسیره پیامبربرزگ اسلام حضرت محمد(صلی الله علیه وسلم)را مخصوصا بخش جهادومبارزه ایشان با کفار،مشرکین وهرنیروی ستمگر مطالعه نمائیم به خوبی درک می نمائیم که از یک طرف جهاد فریضه الهی است،از طرف دیگربه خاطراهداف عالی وسترگ است که همانا رسانیدن انسان به کمال انسانیت,ازادی , اصلاح عقیده وعمل مسلمانان میباشد طوریکه قرانکریم میفرماید:أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (39)سوره حج.در  اول  این آیه مبارکه به صراحت علت اجازه  جهاد را در مقابل گروه های ستمگر وظالم برای مسلمانان ومستضعفین میدهد یعنی  زمانیکه مسلمانان مورد ظلم وتجاوز قرار گیرند ,پس برای از بین بردن همه مظالم دست به جهاد میزنند.

دفاع ازدین،ناموس ازواجبات یک مسلمان است که درین راه ازهیچ نوع فداکاری وجان نثاری دریغ ننماید،هرگاه این مقدسات درمعرض خطر واقع گردند،مسلمانان باید درراه دورنمودن خطرات وموانع باهم منسجم ودریک نظام بخاطر دفاع ازمردم ،دین وسرزمین اسلامی قرارگیرند.

نیروهای دفاعی وامنیتی ماکه الحمد لله ملبس باتعالیم والای دینی ونظامی واخلاقی اسلامی حس وطن دوستی میباشند، بیشترازهروقت دیگر، منظم تروفعال ترگردیدند.

درحقیقت نیروهای دفاعی وامنیتی وظایف بس مهم رابعهده دارندکه عبارتند از:

1-ایجادنظم،دفع هرنوع تخطی های دینی وقانونی وتأمین امنیت درکشور .

2-دفاع ازحریم دین،کشوروهمه منافع ومصالح عمومی وخصوصی شهروندان.

که ازدیدگاه شریعت اسلامی هربخش آن ازاهمیت بسزای برخورداراست،پاسبانی وحراست ازحدود وثغورکشور اسلامی،خنثی نمودن فعالیت های تروریستان،نجات دادن مردم ازمهلکات،ایجـاد ونگهداشت نظم ودسپلین درهمه ابعاد، به کیفراعمال رساندن مجرمین ...وبالاخره خدمت به خلق الله ازوظایف مقدس،حساس وپراهمیت بشمارمیرودوکسانیکه همچومسؤلیت هارابه پیش میبرند،اشخاص لازم الاحترام میباشند.

کشورمادرطول تاریخ شاهد بحرانها،مشکلات وناآرامیهابوده ومتأسفانه دشمنان وطن دایماً چشم دوختند تاناآرامی هاوجنگ های تحمیلی رادرین مرزوبوم شعله ورنمایند.

چه قدرت های استعماری جهان ومنطقه هستند وچه بعضی همسایگان که اخلاق وقوانین همسایگی رازیرپامینمایند،باایجاد دسایس گوناگون رفاه،صلح وامنیت مارابه چالش کشانده،که الحمدلله ملت غیورمابیدار،متحد ویک پارچه است،وفرزندان صدیق، خداپرست ووطن دوست این ملت به توفیق ویاری الله متعال می توانند همه دسایس دشمنان راخنثی وازسرزمین شهیدپرورخوددفاع نمایند.

موضوع آزادی دراسلام یک حق طبیعی وموهبت الهی است، که باید هرانسان آزاد زندگی کند،عبودیت وسرخم کردن به غیر الله درفرهنگ دینی،محکوم است،ویگانه لایق عبادت آن ذات عالیمرتبه است وبس!

 

 

 

 

 

3

جهاد در راه خدا،جهاد درراه آزادی،درراه دفاع،سرکوبی ستمگران وطاغوتیان می باشد،ملت مسلمان افغانستان درطول تاریخ دربرابرقدرت های استبدادی باشعار الله اکبر باوحدت وهمبستگی کامل،که هیچ رنگ،زبان ومذهب رانمی شناختند،ترک وتاجک،پشتون،هزاره،بلوچ وایماق دریک صف ایستادند ورزمیدند که کمونیزم ومکتب کمونیزم را ازصفحه هستی تاریخ نابودکردند وجزء موزیم تاریخ گردانیدند.

نمازگزاران متدین!

 قابل ذکراست، که وطن درهرزمان ودرهربرهه تاریخی بالای افراد وابناء خویش حق دارد، که باید حق وطن اداء شود ،درشرایط کنونی ما دربرابروطن خویش  مسؤلیت داریم تاازآن دربرابر توطیئه هاودسایس گوناگون دشمنان دفاع نمائیم ،دفاع ازوطن می تواند ،دریکجاشدن بانیروی های قهرمان ملی امنیتی کشوروبااستفاده ازمنابر مساجد، رسانه های صوتی وتصویری ویاازقلم درنوشته های که مردم راتشویق به وحدت ویکپارچگی،صلح وهمزیستی نمائیم وبه هیچ مداخله گرداخلی ویاخارجی اجازه مداخله درامورمیهنی،نداده وهرمتجاوزگرراجواب دندان شکن بدهیم.

باهم تعهد نمائیم قسمیکه هرمتجاوز را جواب دندان شکن دادیم،با ایجاد فضای صلح ووحدت ملی یاد بود ازافتخارات تاریخی خود را دوباره زنده نمائیم.

لاتراوسه ئی ماغزه پـــــــــــه کرارندی           چاچــــــــی ماسره وهلی سرپه سنگ دی

 

والسلام علیکم  ورحمة الله وبرکاته