رهنمود فورم درخواستی اطلاعات

 

 وزارت ارشاد، حج و اوقاف مطابق فقره (۱) ماده (۲) قانون دسترسی به اطلاعات تأمین حق دسترسی به اطلاعات برای اشخاص حقیقی و حکمی از این وزارت را مسؤلیت خویش میداند و جهت ایجاد سهولت به متقاضیان محترم، لینک زیر را ایجاد نموده است.

لطف نموده روی لینک زیر کلک نماید .

 بعد از خانه پری کامل آدرس فورم از طریق همین آدرس و یا به ریاست اطلاعات و ارتباط عامه تسلیم نماید.

https://mohia.gov.af/sites/default/files/2021-

آدرس: کابل، شهر نو، چهار راهی  فیض محمد خان

مسئول دسترسی به اطلاعات : نور آغا " حقیار "

شماره مبایل : 

شماره تماس دفتر: 0202214251                                                                                  

Info@mohia.gov.af 

فورم شکایات:

https://mohia.gov.af/sites/default/files/2021-