پروژه ترمیم و باسازی محل هندو سوزان واقع ناحیه هشتم شهر کابل

bakhshi_admin
هندوسوزان

Publish Date

Closing Date

وزارت ارشاد، حج و اوقاف در نظر دارد، قرارداد پروژه  ترمیم و باسازی محل هندو سوزان واقع ناحیه هشتم شهر کابل بابت سال مالی ۱۳۹۹را به شرکت ساختمانی و سرکسازی و تولید مواد ساختمانی ضیاءالله  دارنده جواز نمبر (D-22669) آدرس  عمر زانی مارکیت ,مرکز خوست ، ، خوست به قیمت مجموعی (10,391,882.74) ده میلون سه صدو نودو یک هزار هشت صدو هشتادو دواعشاریه هفتادو چهار افغانیاعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات وزارت ارشاد، حج و اوقاف واقع شهر نو، چهارراهی حاجی یعقوب، کوچه حوزه دهم پولیس، کابل -  افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.