پروژه اعمار تعمیر یک محراب مسجد شریف در وزارت محترم ترانسپورت و هوانوردی ملکی.

bakhshi_admin
وزارت ترانسپورت

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،وزارت ارشاد، حج و اوقاف در نظر دارد تا( پروژه اعمار تعمیر یک محراب مسجد شریف در وزارت محترم ترانسپورت و هوانوردی ملکی.) خویش را به شرکت محترم شرکت ساختمانی و سرک سازی میلاد سبحان درنده جواز نمبر(36948) واقع در قلعه وزیر بگرامی،مرکزکابل،کابل، به قیمت مجموعی مبلغ (9,798,872) نه میلیون و هفتصد و نود و هشت هزار و هشتصد و هفتاد و دوافغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت ارشاد، حج و اوقاف وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

Payam-e-Haq MagazineShow more