بست های کمبود (7 و8 )

bakhshi_admin
Sun, Aug 16 2020 9:16 AM
بست های 7 و 8

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

به مـنظوردریافت کاندیدان واجد شرایط ازطریق پروسه رقابت آزاد به سیستم جدیدرتب ومعاش بست های کمبود ذیل (7و8) ریاست های مرکزی این وزارت درمعرض اعلان کارمندیابی گذاشته میشود ، لنک بست های مورد نظر   https://mohia.gov.af/dr/ 

 

 

Documents

فورم درخواستی