بست های کمبود (7 و8 )

به منظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه آزاد سیستم رتب و معاش به تعداد (15) بست (7 و8) ریاست های مرکزی وزارت از تاریخ 1399/5/25 الی ده روز کاری در معرض کارمند یابی گذاشته مشود

شماره عنوان بست ریاست مربوطه بست اعلان لایحه وظایف کود بست
1 دریور معینیت مسلکی  ریاست دفتر مقام وزارت 7 بار اول  فایل 24-90-1-045
2 کمپیوتر کار ریاست اطلاعات و ارتباط عامه ریاست اطلاعات ارتباط عامه 7 // // 24-90-1-036
3 آمربر آمریت تحلیل و توسعه  آمریت تحلیل و توسعه 8 //   // 24-90-1-027
4 امربر معارف و فرهنگ اسلامی ریاست تدقیق و مطالعات 8 // // 24-90-14-050
5 امربر مدیریت ترانسپورت اداری ومالی  8 // // 24-904-065
6 خانه سامان مجتمع حجاج  ریاست حج وزیارت 7 // // 24-90-9-045
7 خانه سامان معینیت عرفان ریاست تنظیم امور عرفان و اماکن 7 // // 24-90-1-066
8 دریور  ریاست ارشاد وانسجام مساجد 7 // // 24-90-10-055
9 دریور مدیریت ترانسپورت  ریاست اداری ومالی  7 //   // 24-90-4-072
10 دریور معینیت اداری  ریاست دفتر  7 // // 24-90-1--044
11 دریور  ریاست تنظیم امور عرفان و امور اماکن  7 // // 24-90-21-015
12 کمپیوتر کار آمریت اسناد   ریاست دفتر مقام وزارت 7 // // 24-90-1-050
13 متوالی زیارت تمیم صاحب انصار  ریاست اوقاف مرکز  8 // // 24-90-11-024
14 منقبت خوان  ریاست حسینیه ها  8 // // 24-90-51-023
15 نعت خوان ریاست تنظیم امور عرفان و امور اماکن 8 // // 24-90-21-014

درصورت ضرورت به شماره تیلفون 0744261342 به تماس شده حل مطلب نموده اسناد مورد ضرورت  را به ایمل زیر ارسال نماید

HR@mohia.gov.af