اطلاعیه وزارت ارشاد،حج واوقاف

bakhshi_admin
اطلاعیه قرا ء

وزارت ارشاد، حج واوقاف جهت ارتقای ظرفیت مسلکی وتخصصی قراء کشور، معهدعالی قراءات راتاسیس نموده و فارغان صنوف دوازدهم (مدارس، مکاتب) که دارای شرایط ذیل باشند برای دور سوم تحصیلی ازطریق امتحان کانکوراختصاصی محصل می پذیرد :

شرایط پذیرش :

  1. حافظ کل قرآنکریم بوده باشد 2- داشتن سند فراغت صنف 12(مدارس ، مکاتب )
  1. سن متقاضی از(30) سال تجاوزننماید 4- اصل اسناد تعلیمی وکاپی آن راباخود داشته باشد.
  1. اصل تذکره تابعیت وکاپی آن با شش قطعه عکس 4/3

ویژه گی های معهد عالی قراءات :

  1. تحصیلات نیمه عالی کاملا رایگان وبدون هزینه 2- داشتن نصاب تایید شده وزارت محترم معارف

3- مجهزبا سوند سیستم جهت مشق وتمرین قراءات سبعه عشره

  1. آموزش کمپیوترولسان عربی طورعملی وتطبیقی
  2. تدریس توسط استادان مجرب مطابق معیارهای وزارت معارف
  3. محیط کاملا مناسب و اکادمیک
  4. توزیع سند فراغت صنف چهاردهم

آدرس : چهارراهی میدان هوایی معهد عالی قراءات شماره های تماس (0799831847- 0744689696)