New Year financial statements

شماره عنوان فایل   شماره عنوان  فایل ملاحظات
1 گزارش ربع اول 1400 ریاست اداری  فایل        
2 گزارش ربع اول 1400 ریاست عرفان فایل         
3 گزارش ربع اول 1400 ریاست تفتیش فایل         
4 گزارش ربع اول 1400 ریاست عمره فایل         
5 گزارش ربع اول 1400 ریاست احتساب فایل        
6 گزارش ربع اول 1400 ریاست دفتر  فایل         
7 گزارش ربع اول 1400 ریاست حج فایل        
8 گزارش ربع اول 1400 ریاست قرا فایل        
9 گزارش ربع اول 1400 ریاست تدقیق فایل         
10 گزارش ربع اول 1400 ریاست اوقاف فایل        
11 گزارش ربع اول 1400 ریاست حسینیه ها  فایل         
12 گزارش ربع اول 1400 آمریت جندر فایل         
13            

Payam-e-Haq MagazineShow more