گزارشات مالی سال جدید

شماره عنوان فایل   شماره عنوان  فایل ملاحظات
1 گزارش ربع اول 1400 ریاست اداری  فایل        
2 گزارش ربع اول 1400 ریاست عرفان فایل         
3 گزارش ربع اول 1400 ریاست تفتیش فایل         
4 گزارش ربع اول 1400 ریاست عمره فایل         
5 گزارش ربع اول 1400 ریاست احتساب فایل        
6 گزارش ربع اول 1400 ریاست دفتر  فایل         
7 گزارش ربع اول 1400 ریاست حج فایل        
8 گزارش ربع اول 1400 ریاست قرا فایل        
9 گزارش ربع اول 1400 ریاست تدقیق فایل         
10 گزارش ربع اول 1400 ریاست اوقاف فایل        
11 گزارش ربع اول 1400 ریاست حسینیه ها  فایل