د نوی مالی کال راپورونه

شماره عنوان فایل   شماره عنوان  فایل ملاحظات
1 د اداری او مالی د 1400 کال لمری ربع راپور فایل        
2 د عرفان ریاست د 1400 کال لمری ربع راپور فایل         
3 د تفتیش ریاست د 1400 کال لمری ربع راپور فایل         
4 د عمری ریاست د 1400 کال لمری ربع راپور فایل         
5 د احتساب ریاست د 1400 کال لمری ربع راپور فایل        
6 د دفتر ریاست د 1400 کال لمری ربع راپور فایل         
7 د حج ریاست د 1400 کال لمری ربع راپور فایل        
8 د قراو ریاست د 1400 کال لمری ربع راپور فایل        
9 د تدقیق او مطالعاتور ریاست د1400 کال لمری ربع راپور فایل         
10 د اوقافو ریاست د 1400 کال لمری ربع راپور فایل        
11 د حسینیو د1400 کال لمری ربع راپور فایل         
12 د جندر د 1400 کال لمری ربع راپور فایل         
13 د قراو ریاست د 1400 کال د دوهمه ربع راپور فایل         
14 د کورنی تفتیش د 1400 کال دوهمه ربع راپور فایل         
15 د فرضی حج د 1400 کال دوهمه ربع راپور فایل         
16 د بهرنیو ارتباطو ریاست 1400 د دوهمه ربع راپور فایل         
17 د عمری او زیارت د 1400 دوهمه ربع راپور فایل         
18 د تدقیق او مطالعاتو د 1400 کال دوهمه ربع راپور فایل        
19 د تدارکات آمریت د 1400 کال دوهمه ربع راپور فایل        
20 د دفتر د مقام ریاست د 1400 کال دوهمه ربع راپور فایل        
21 د اداری او مالی ریاست د1400 کال دوهمه ربع راپور فایل        
22 د حسینیو د 1400 کال دوهمه ربع راپور فایل        
23 د احتساب ریاست د 1400 کال دوهمه ربع راپور فایل        
24 د تدریب ایمی د 1400 کال دوهمه ربع راپور فایل        
25 د پروژو ریاست د 1400 کال دوهمه ربع راپور فایل        
26 د جوماتونو ریاست د1400 کال دوهمه ربع راپور فایل        
27 د مجمع علمی د 1400 کال دوهمه ربع راپور فایل        
28 د جندر آمریت د1400 کال دوهمه ربع راپور فایل