پروژه اعمار مسجد شریف اوریاخیل واقع ولسوالی پغمان ولایت کابل

bakhshi_admin
مسجد اوریاخیل

Publish Date

Closing Date

به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت ارشاد، حج و اوقاف در نظر دارد، قرارداد پروژه اعمار مسجد شریف اوریاخیل واقع ولسوالی پغمان ولایت کابل بابت سال مالی 1398، خویش را تحت شماره داوطلبی  MOHRA/98/W-030/NCB  به اساس قرارداد  فی واحد  با شرکت ساختمانی جنید فیصل دارنده جواز نمبر (53055) و با داشتن محل اصلی تجارتی  سر کوتل خیر خانه، ناحیه 17، مرکز کابل، کابل را به قیمت مجموعی مبلغ (1،821،000/ یک میلیون و هشت صد و بیست و یک هزار افغانی) اعطاء  نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات وزارت ارشاد، حج و اوقاف، واقع چهارراهی حاجی یعقوب جوار حوزه دهم امنیتی، شهر نوکابل، افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.