بست های کمبود (3 ، 4 و 5)

bakhshi_admin
Sat, Aug 22 2020 10:14 AM
بست های 3 ، 4 و 5

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

به منظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق رقابت آزاد به سیستم جدید رتب و معاش ، بست های کمبود (3،4 و5) ریاست های مرکزی این وزارت در معرض اعلان کارمند یابی گذاشته میشود. لنک مورد نظر 

https://mohia.gov.af/dr

Documents

فورم درخواستی