بست های کمبود (3 ، 4 و 5)

به منظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه آزاد سیستم رتب و معاش به تعداد (6) بست (3 ،4 و 5) ریاست های مرکزی وزارت از تاریخ 1399/6/1 الی ده روز کاری در معرض کارمند یابی گذاشته میشود

شماره عنوان بست ریاست مربوطه بست اعلان لایحه وظایف کود بست
1 آمر سیستم های معلوماتی  ریاست پالیسی و پلان 3 بار اول  فایل 24-90-3-029
2 کارشناس  انکشاف دهنده سیستم // 4 // // 24-90-1-030
3 کارشناس اطلاع رسانی   ریاست اطلاعات و ارتباط عامه 4 //   // 24-90-1-044
4 کارشناس آمریت تاریخ اسلام ریاست تدقیق و مطالعات 4 // // 24-90-14-44
5 مدیر عمومی دوایر مسابقات ریاست امور قراء 4 // // 24-90-12-121
6 نرس   ریاست حج وزیارت 5 // // 24-90-9-088

درصورت ضرورت به شماره تیلفون 0744261342 به تماس شده حل مطلب نموده اسناد مورد ضرورت  را به ایمل زیر ارسال نماید

HR@mohia.gov.af