د تدارکاتی قرار دادونه

شماره پروژ های قرار داد شده اسناد مورد نیاز  ملاحظات
1 د حجاجو البسه  فورم قرار دادشده  
2 د وزارت د وسایطو روغنیات قرار داد  //  
3 د تدریب ایمی ودانی د قرار داد  //  
4 د اداری او مالی ریاست دفاتر د تعمیر قرار داد  //  
5 د تدارکاتو تعمیر د قرار داد اسناد //  
6 د تدریب ایمی د جوړولو قرار داد  //  
7 د پاتی کارونه د حضرت یونس (ع) د جوړولو قرار داد //  
8 د جوماتونو د اسنجام ریاست د تعمیر قرار داد //  
9 د وزارت مقام کور قرار داد  //  
10 د مجتمع د صالون د جوړول قرار داد  //  
11 د جوماتون انسجام ریاست د انترنت قرار داد  //  
12 د حج پروسی د مطبوع قرطاسیه ی قرار داد //  
13 د وزارت د قرطاسیه ی قرار داد  //  
14 د دیجتالی کتابتون او ویدیوکنفرانس پروژی قرار داد //  
15 د تکنالوژی تجهیزاتو  قرار داد  //  
16 د وزارت د مبل او فرنیچر قرار داد //  
17 د تدارکاتی اجرااتو مفصل راپور //