د مونږ سره اړیکه

34.5553494, 69.207486

د اړیکې معلومات

فیض محمد خان څلورلاری - شهرنو - کابل - افغانستان
۲۵۱ ۱۴ ۲۲ ۲۰(۰)۹۳+
info@mohia.gov.af