تماس با ما

34.5553494, 69.207486

معلومات برای تماس

چهار راهی فیض محمد خان - شهرنو - کابل - افغانستان
۲۵۱ ۱۴ ۲۲ ۲۰(۰)۹۳+
info@mohia.gov.af