د ولسوالیو مدیران

شمیر ولایت  د ولسوالیو د مدیرانو د تیلفون شمیری ملاحظات
1 د پنجشیر ولایت فایل  
2 د بامیان ولایت فایل  
3 د بدخشان ولایت فایل  
4 د فاریاب ولایت فایل   
5 د غور ولایت فایل   
6 د هلمند ولایت فایل   
7 د قندهار ولایت فایل  
8 د کنر ولایت فایل   
9 د کندز ولایت فایل   
10 د بادغیس ولایت فایل  
11 د پروان ولایت فایل  
12 د سمنگان ولایت فایل  
13 د سر پل ولایت فایل  
14 د زابل ولایت فایل  
15 د پکتیا ولایت فایل  
16 د دایکندی ولایت فایل  
17 د پکتیکا ولایت فایل  
18 د بغلان ولایت فایل   
19 د جوزجان ولایت فایل  
20 د کابل ولایت فایل   
21 د میدان وردک ولایت فایل