مدیران ولسوالی ها

شماره ولایت  نمرات تیلفون مدیران ولسوالی ها ملاحظات
1 ولایت پنجشیر فایل  
2 ولایت بامیان فایل  
3 ولایت بدخشان فایل  
4 ولایت فاریاب فایل   
5 ولایت غور فایل   
6 ولایت هلمند فایل   
7 ولایت قندهار فایل  
8 ولایت کنر فایل   
9 ولایت کندز فایل   
10 ولایت بادغیس فایل  
11 ولایت پروان  فایل  
12 ولایت سمنگان فایل  
13 ولایت سر پل  فایل  
14 ولایت زابل  فایل  
15 ولایت پکتیا فایل  
16 ولایت دایکندی فایل  
17 ولایت پکتیکا فایل  
18 ولایت بغلان فایل   
19 ولایت جوزجان فایل  
20 ولایت کابل  فایل   
21 ولایت میدان وردک فایل