پروژه تهیه و تدارک فرش جاینمازی برای تعداد (36) محراب مساجد شریف در نواحی مختلف شهر کابل بابت سال مالی 1399

bakhshi_admin
36 محراب مسجد

Publish Date

Closing Date

Location کابل

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت ارشاد، حج و اوقاف در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک فرش جاینمازی برای تعداد (36) محراب مساجد شریف در نواحی مختلف شهر کابل بابت سال مالی 1399 را به شرکت تجارتی و لوژستیکی میرال ابا غازی لمیتد دارنده جواز نمبر (20125) آدرس شرکت: سرک دوم شاه شهید، مرکز کابل، کابل به قیمت مجموعی مبلغ ( 10188750.02/ ده میلیون و یک صد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و پنجاه اعشاریه صفر دو افغانی) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تهیه و تدارکات وزارت ارشاد، حج و اوقاف  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.