پروژه اعمار مسجد ده قلندر قریه ده داناش

bakhshi_admin
مسجد ده قلندر

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت ارشاد، حج و اوقاف در نظر دارد، پروژه اعمار مسجدشریف ده قلندر قریه ده دانا مربوطه ناحیه هفتم شهر کابل بابت سال مالی​ را به شرکت ساختمانی جنید فیصل دارنده جواز نمبر(53055) آدرس شرکت: سرک کوتل خیرخانه ناحیه 17 مرکز کابل کابل به قیمت مجموعی مبلغ) ​ 5,187,260 ​ افغانی ) پنج​ میلیون و یک صدو هشتاد و هفت هزارو و دو صدو افغانی اعطاء نماید. اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات وزارت ارشاد،حج و اوقاف​ وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند. این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد. ​