پروژه اعمار مسجد شریف تره خیل واقع ده سبز

bakhshi_admin
مسجد ده قلندر

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت ارشاد، حج و اوقاف در نظر دارد، پروژه اعمار مسجدشریف تره خیل واقع ده سبز بابت سال مالی 1400​ را به شرکت ساختمانی و سرک سازی یوسف ضیا آدرس شرکت: چهاراهی ترافیک ناحیه 4 مرکز کابل کابل به قیمت مجموعی مبلغ) ​ 11,236,875.55 ​ افغانی ) ​ یازده میلیون و دو صدو سی و شش هزار و هشت صدو هفتاد و پنج عشاریه پنجاه و پنج افغانی اعطاء نماید. اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات وزارت ارشاد،حج و اوقاف​ وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند. این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد