د ولایتی روساو د تیلفونونو شمیری جدول

شمیره

نوم

دنډه / ولایت

تیلفون شمیره

وتس آپ شمیره

1 مولوی عبدالواسع اخند زاده  د کابل ولایت د ارشاد حج او اوقافو ریس  0779700819 0770818606
2 مولوی فضل کریم  دلوگر ولایت د ارشاد حج او اوقافو ریس  0779446421 0748199163
3 مولوی نصرت الله صلاح الدین د وردک  ولایت د ارشاد حج او اوقافو ریس  0772735810 0772735810
4 مولوی رحمن گل محمد د غزنی ولایت د ارشاد حج او اوقافو ریس  0765749790 0765749790
5 مولوی عبدالسلام حقانی د ننگرهار ولایت د ارشاد حج او اوقافو ریس  0783036666 0794479017
6 مولوی فیض محمد حقانی د لغمان ولایت د ارشاد حج او اوقافو ریس  0731965010 0704173953
7 مولوی عبدالروف عاصم د نورستان ولایت د ارشاد حج او اوقافو ریس  0706647789 0749601780
8 مولوی محمد اسلام واسع د زابل ولایت د ارشاد حج او اوقافو ریس  0707427537 0704201827
9 مولوی عبدالبصیر فایز د قندهار ولایت د ارشاد حج او اوقافو ریس  0706598990 0703208346
10 مولوی صدیق الله صدیق د قندهار ولایت د خرقه  ریس     
11 مولوی شمس الحق ثاقب د هلمند ولایت د ارشاد حج او اوقافو ریس  0780580080 0703130050
12 مفتی غلام ربانی د فراه ولایت د ارشاد حج او اوقافو ریس  0707073029 0707073029
13 مولوی محمد رحیم مذهبی د کنر ولایت د ارشاد حج او اوقافو ریس  0772686901 0770160827
14 مولوی فضل الرحمن د نیمروز ولایت د ارشاد حج او اوقافو ریس  0705070445 0708574193
15 مولوی سیف الدین عزیزی د هرات ولایت د ارشاد حج او اوقافو ریس  0776882904 0706229114
16 مولوی محمد عیسی عدالت د غور ولایت د ارشاد حج او اوقافو ریس  0711552391 0749793399
17 مولوی شفیع الله صدیقی د پروان ولایت د ارشاد حج او اوقافو ریس  0774996649 0774996649
18 مولوی نقیب الله د کاپیسا ولایت د ارشاد حج او اوقافو ریس  0777841303 0777841303
19 مولوی عبدالرحمن رحمانی د پنجشیر ولایت د ارشاد حج او اوقافو ریس  0703470996 0703470996
20 مولوی نجیب الله کروخی د بلخ ولایت د ارشاد حج او اوقافو ریس  0706008535 0781709095
21 علم خانمولوی د بلخ  ولایت د روضه مبارک ریس  0784472401 0765172353
22 مولوی سمیع الله د بغلان ولایت د ارشاد حج او اوقافو ریس  0704360665 0711111186
23 مولوی محمد حنیف مخدوم د بدخشان ولایت د ارشاد حج او اوقافو ریس  0705520525 0728485474
24 مولوی شمس الله د بامیان ولایت د ارشاد حج او اوقافو ریس  0748488048 0705449332
25 مولوی سردار مبشر د بادغیس ولایت د ارشاد حج او اوقافو ریس  0706720116 0706720116
26 مولوی عبدالستار سیرت د پکتیا ولایت د ارشاد حج او اوقافو ریس  0799799725 0774993772
27 مولوی عبدالقیوم فرقانی د پکتیکا ولایت د ارشاد حج او اوقافو ریس  0774622060 0793006969
28 مولوی عبدالغیور صدیقی د تخار ولایت د ارشاد حج او اوقافو ریس  0777156777 0777156777
29 مولوی عید ولی حلیمی د خوست ولایت د ارشاد حج او اوقافو ریس  0765417340 0774447544
30 مولوی نصرت الله منصور د جوزجان ولایت د ارشاد حج او اوقافو ریس  0781477705 0781477705
31 سلیمان علی بلیغ د دایکندی ولایت د ارشاد حج او اوقافو ریس  0777273283 0777273283
32 مولوی باز محمد نایاب د سمنگان ولایت د ارشاد حج او اوقافو ریس  0776140983 0770085082
33 مولوی گل محمد د سرپل ولایت د ارشاد حج او اوقافو ریس  0773809582 0700073577
34 مولوی حمیدالله عبدالرحمن د کندز ولایت د ارشاد حج او اوقافو ریس  0731014868 0705426118
35 مولوي نجیب الله حسان د ارزگان ولایت د ارشاد حج او اوقافو ریس  0747837700 0747837700
36   د فاریاب ولایت د ارشاد حج او اوقافو ریس