تفاهم نامه های داخلی خارجی

شماره عنوان فایل مورد نظر  ملاحظات
1 تفاهم نامه فی مابین وزارت و اداره آسان خدمت فایل  
2 تفاهم نامه فی مابین وزارت و اداره محیط زیست  فایل  
3 تفاهم نامه فی مابین وزارت و عزیزی بانک فایل   
4 تفاهم نامه فی مابین وزارت و پوهنتون مشعل  فایل