بستهای (7 و8 )

شمارره عنوان بست ریاست مربوطه اعلان تاریخ اعلان ختم اعلان لایحه وظایف ملاحظات
1 متولی زیارت تمیم صاحب انصار ریاست ارشاد و انسجام مساجد بار دوم  1398/7/24 1398/8/1 فایل  
2 امربر مدیریت عمومی اوقاف ریاست اوقاف مرکز // // // فایل  
3 منقبت خوان  ریاست حسینیه ها // // // فایل  
4 معتمد کتابخانه  ریاست اطلاعات وارتباط عامه // // // فایل  
5 آشپزکودکستان ریاست دفتر مقام وزارت // // // فایل  
6 دریور معین مسلکی ریاست دفتر مقام وزارت // // // فایل  
7 کمپیوتر کار آمریت اسناد ارتباط ریاست دفتر مقام وزارت // // // فایل  
8 دریور تعقیبی مقام وزارت ریاست دفتر مقام وزارت // // // فایل  
9 دریور رئیس اداری ومالی  ریاست اداری ومالی  // // // فایل  

علاقه مندان میتوانند فورم های درخواستی را از موظفین ریاست منابع بشری اخذ نموده در صورت ضرورت به شماره تیلفون 0700261013 به تماس شده حل مطلب نمایند. همچنان میتوانید فورم های خانه پری شده خویش را به ایمل آدرس ذیل بفرستین:

HR@mohia.gov.af