بست های (3 و 4 )

شماره عنوان بست ریاست مربوطه بست اعلان تاریخ اعلان ختم اعلان فایل مورد نظر 
1 آمریت تکنالوژی معلوماتی  // 3 بار اول  1398/7/23 1398/8/4 لایحه وظایف 
2 آمریت پلان واحصائیه ریاست پالیسی و پلان 3 بار اول  1398/7/23 1398/8/4 لایحه وظایف 
3 کارشناس افتاء ریاست مجمع علمی 4 بار اول  1398/7/23 1398/8/4 لایحه وظایف 
4 فارمسست ریاست حج فرضی 4 بار اول  1398/7/23 1398/8/4 لایحه وظایف 
5 مدیر عمومی خدمات صحی ریاست حج فرضی 4 بار اول  1398/7/23 1398/8/4 لایحه وظایف 
6 مدیر عمومی احصائیه ریاست عمره وزیارت 4 بار اول  1398/7/23 1398/8/4 لایحه وظایف 
7 مدیرعمومی ارتباط خارجه ریاست دفتر 4 بار اول  1398/7/23 1398/8/4 لایحه وظایف 
8 سکرتریت معینیت اداری مالی ریاست دفتر 4 بار اول  1398/7/23 1398/8/4 لایحه وظایف
9 مدیر عمومی مساجد شهر ریاست ارشاد انسجام مساجد 4 بار اول  1398/7/23 1398/8/4 لایحه وظایف
10 مدیرعمومی حسینیه های مرکز ریاست ارشاد انسجام مساجد 4 بار اول  1398/7/23 1398/8/4 لایحه وظایف

درصورت ضرورت به شماره تیلفون 0744261342 به تماس شده حل مطلب نموده اسناد مورد ضرورت  را به ایمل زیر ارسال نماید

HR@mohia.gov.af