پروژه اعمار تاسیسات و ترمیمات مجتمع حجاج زون مرکز بابت سال 1402

bakhshi_admin
تاسیسات مجتمع

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،وزارت ارشاد، حج و اوقاف در نظر دارد تا(پروژه اعمار تاسیسات و ترمیمات مجتمع حجاج زون مرکز بابت سال1402)خویش را به شرکت محترم ساختمانی و تجارتی ایام الصعود دارای جواز نمبر(81942) واقع در شهر نو چهارراهی حاجی یعقوب ناحیه 10 کابل، به قیمت مجموعی (2،397،950) دو میلیون سه صدو نود هفت هزارو نه صدو پنجاه افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت ارشاد، حج و اوقاف وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

Payam-e-Haq MagazineShow more