اطلاعیه وزارت ارشاد، حج واوقاف

bakhshi_admin
اطلاعیه

 قرار است فردا یکشنبه مؤرخ 29/ 10/ 1398 ثبت نام جدیدالشمولان انستیتوت عالی تدریب ائمه و خطباء برای سال تعلیمی1399 آغاز گردد. بناءً به اطلاع عموم شایقین و علاقمندان علوم دینی رسانیده می شود تا با درنظر داشت مشخصات و شرایط ذیل جهت ثبت نام مراجعه نمایند: شرایط پذیرش: 1- داشتن سند فراغت صنف(12) یکی از دارالعلوم ها، فارغان مدارس رسمی و یا خصوصی که تائید شده وزارت محترم معارف (معینیت تعلیمات اسلامی) باشد. 2- اصل اسناد تحصیلی و کاپی آنرا با خود داشته باشند. 3- اصل تذکره و کاپی آن با شش قطعه عکس4/ 3. ویژه گی های انستیتوت عالی تدریب ائمه و خطباء : 1- تدریس به زبان عربی. 2- محیط مناسب اکادمیک. 3- آموزش کمپیوتر و مکتب شامله. 4- تدریس توسط استادان ورزیده عربی و افغانی. 5- تدریس در چهار سمستر طور رایگان. امتیازات : 1- جذب فارغین( با%80 نمرات) این انستیتوت به صنف سوم پوهنحی شرعیات پوهنتون های دولتی بعد از سپری نمودن امتحان اختصاصی. 2- اولویت دهی برای فارغین این انستیتوت در انتخاب مرشدین حجاج. 3- زمینه سازی آموزش زبان عربی به طور رایگان. 4- اولویت در بخش کاری وزارت و گزینش در پستهای امامت و خطابت. آدرس: کابل- افغانستان؛ انستیتوت عالی تدریب ائمه و خطباء سرک چهار قلعه فتح الله خانباحترام