معینان

شماره عنوان کارکرد /بیوگرافی ملاحظات
1 معینیت اداری ومالی     
2 معینیت مسلکی     
3 معینیت پالیسی و پلان