گزارشات و کارکردها

 

شماره ریاست / آمریت  شماره ریاست / آمریت  ملاحظات
1 گزارش برج حمل آمریت تکنالوژی 41 گزارش برج قوس ریاست ارشاد و دعوت  
2 گزارش برج حمل ریاست حج وزیارت 42 گزارش برج قوس ریاست ارتباط خارجه  
3 گزارش برح حمل ریاست دفتر 43 گزارش برج قوس ریاست مجمع علمی   
4 گزارش برج حمل  ریاست مساجد 44 گزارش برج قوس آمریت تکنالوژی معلوماتی   
5  گزارش برج حمل ریاست حسینیه ها 45 گزارش برج جدی آمریت تکنالوژی معلوماتی   
6 گزارش برج حمل ریاست تدقیق و مطالعات 46 گزارش برج جدی ریاست مجمع علمی   
7 گزارش برج حمل ریاست تدریب ائمه 47 گزارش برج جدی ریاست امور قرا  
8 گزارش برج حمل ریاست پالیسی و پلان 48 گزارش برج جید ریاست پالیسی   
9 گزارش برج ثور ، جوزا ، سرطان ، اسد و سنبله آمریت تکنالوژی معلوماتی 49 گزارش برج جدی ریاست تفتیش داخلی   
10 گزارش برج سنبله ریاست عمره  50 گزارش برج جدی ریاست نظارت  
11 گزارش برج سنبله ریاست دفتر  51 گزارش برج جدی ریاست پروژه ها   
12 گزارش برج سنبله ریاست اعتدال  52 گزارش برج جدی ریاست تدریب ایمه  
13 گزارش برج سنبله ریاست تدریب ائمه 53 گزارش برج جدی ریاست اوقاف  
14 گزارش برج سنبله ریاست منابع بشری 54 گزارش برج جدی ریاست عمره  
15 گزارش برج سنبله ریاست تدقیق و مطالعات 55 گزارش برج دلو آمریت تکنالوژی معلوماتی  
16 گزارش برج سنبله ریاست اوقاف  56 گزارش برج دلو ریاست عرفان   
17 گزارش برج سنبله ریاست حج فرضی  57 گزارش برج دلو ریاست نظارت ارزیابی   
18 گزارش برج سنبله ریاست مساجد 58 گزارش برج دلو ریاست عمره  
19 گزارش برج سنبله ریاست امور قرا 59 گزارش برج دلو ریاست پروژه ها   
20 گزارش برج سنبله ریاست تنظیم امور عرفان 60 گزارش برج دلو ریاست حسینیه ها   
21 گزارش برج سنبله ریاست پالیسی و پلان  61 گزارش برج دلو ریاست تدقیق و مطالعات   
22 گزارش برج میزان آمریت تکنالوژی معلوماتی 62 گزارش برج دلو ریاست تفتیش داخلی  
23 گزارش برج عقرب ریاست امور قراء 63 گزارش برج دلو ریاست تدریب ائمه  
24 گزارش برج عقرب ریاست مجمع علمی  64 گزارش برج دلو ریاست دفتر   
25 گزارش برج عقرب ریاست پالیسی و پلان  65 گزارش برج دلو ریاست اوقاف   
26 گزارش برج عقرب ریاست پروژه ها 66 گزارش برج دلو ارتباط خارجه  
27 گزارش برج عقرب ریاست دفتر  67 گزارش برج حوت تدرئب ائمه  
28 گزارش برج عقرب ریاست حسینیه ها  68 گزارش برج حوت ریاست ارتباط خارجه  
29 گزارش برج عقرب ریاست اوقاف 69 گزارش برج حوت ریاست اوقاف  
30 گزارش برج عقرب ریاست عمره وزیارت 70 گزارش برج حوت ریاست حسینیه ها   
31 گزارش برج عقرب ریاست تدریب ائمه 71 گزارش برج حوت ریاست ارشاد و دعوت  
32 گزارش برج قوس ریاست تعلیمات امور دینی و تدریب ائمه      
33 گزارش برج قوس ریاست امور قرا      
34 گزارش برج قوس ریاست منابع بشری       
35 گزارش برج قوس ریاست ارشاد و انسجام مساجد      
36 گزارش برج قوس ریاست عرفان و اماکن دینی      
37 گزارش برج قوس ریاست حج فرضی       
38 گزارش برج قوس ریاست دفتر       
39 گزارش برج قوس ریاست عمره و زیارت      
40 گزارش برج قوس ریاست تدقیق و مطالعات      

 The 1402 Year Reports

 

Payam-e-Haq MagazineShow more