گزارشات و کارکردها

شماره ریاست / آمریت  شماره ریاست / آمریت  ملاحظات
1 گزارش برج حمل آمریت تکنالوژی      
2 گزارش برج حمل ریاست حج وزیارت      
3 گزارش برح حمل ریاست دفتر      
4 گزارش برج حمل  ریاست مساجد      
5  گزارش برج حمل ریاست حسینیه ها      
6 گزارش برج حمل ریاست تدقیق و مطالعات      
7 گزارش برج حمل ریاست تدریب ائمه      
8 گزارش برج حمل ریاست پالیسی و پلان      
9 گزارش برج ثور آمریت تکنالوژی معلوماتی      
10 گزارش برج ثور ، جوزا ، سرطان ، اسد و سنبله آمریت تکنالوژی معلوماتی      
11 گزارش برج سنبله ریاست عمره       
12 گزارش برج سنبله ریاست دفتر       
13 گزارش برج سنبله ریاست اعتدال       
14 گزارش برج سنبله ریاست تدریب ائمه      
15 گزارش برج سنبله ریاست منابع بشری      
16 گزارش برج سنبله ریاست تدقیق و مطالعات      
17 گزارش برج سنبله ریاست اوقاف       
18 گزارش برج سنبله ریاست حج فرضی       
19 گزارش برج سنبله ریاست مساجد      
20 گزارش برج سنبله ریاست امور قرا      
21 گزارش برج سنبله ریاست تنظیم امور عرفان      
22 گزارش برج سنبله ریاست پالیسی و پلان       
23 گزارش برج میزان آمریت تکنالوژی معلوماتی       
24 گزارش برج میزان تکنالوژی معلوماتی