د مرکزی ریاستونو

شماره اسم ریاست / آمریت وظایف ملاحظات
1 د مقام د ریاست دفتر دانلود  
2 د مالی او اداری ریاست  دانلود  
3 د منابع بشریو ریاست دانلود  
4 د فرضی حج ریاست دانلود  
5 د عمری ریاست دانلود  
6 د علمی مجموع ریاست دانلود  
7 د تدقیق او مطالعاتو ریاست دانلود  
8 د اطلاعاتو او عامه اریکو ریاست دانلود  
9 د قرا و ریاست دانلود  
10 د داخلی تفتیش ریاست دانلود  
11 د پالیسی او د پلانو ریاست دانلود  
12 د اوقافو ریاست دانلود  
13 د مساجدو د ارښاد او انسجام ریاست دانلود  
14 د تعلیماتو او دینی امورو ریاست دانلود  
15 د احتسابو ریاست دانلود  
16 د حسینیو ریاست دانلود  
17 د تکنالوژی او معلوماتی آمریت دانلود  
18 د نظارت او ارزیابی آمریت دانلود  
19 د جندر آمریت دانلود  
20 د تدارکاتو آمریت دانلود